Toleranse

Hva er egentlig toleranse? Begrepet er sentralt i diskusjoner om det flerkulturelle samfunnet, og i høy bruk i skolen. 

Geir Afdal forsker på begrepet, hans funn sier at toleranse har ulike betydninger. Det er særlig tre måter å forstå begrepet.

For det første kan toleranse bety å tåle.

– Det vil si å la personer, saker og spørsmål være i fred. Toleranse har her et dobbelt vilkår. For det første kan man bare tolerere det man er uenig i eller det som er moralsk feil. For det andre kan det finnes andre, viktigere grunner, som gjør at man ikke handler slik man mener er rett, sier Afdal.

I den andre forståelsen av begrepet betyr toleranse rett og slett fordomsfrihet

– Den tolerante person har frigjort seg fra irrasjonale, tradisjonelle bindinger og møter andre så fordomsfritt som mulig.

En tredje betydning av toleranse er åpenhet.

– En åpen person er nysgjerrig på de og det som er annerledes og ser ikke på det som en moralsk feil eller uttrykk for fordommer, heller en mulighet til å lære og utvikle seg, forklarer Afdal, professor i religionspedagogikk ved Det teologiske Menighetsfakultet. 

Makt til å bestemme 

Det er gode grunner til å være på vakt når folk vil definere toleranse. Toleranse er et hedersord, det er bedre å tolerere enn å bli tolerert. Det er mye bedre å være tolerant enn intolerant. 

Dermed blir det avgjørende å bestemme hva toleranse er, slik at man selv og ens frender kommer i kategorien de tolerante. Dette gjelder definisjonsmakt, og makt til å bestemme hvem som er normal og tolerant – hvem som er unormal og gjenstand for toleranse, mener forskeren.

Hvordan kan man lære seg toleranse?
– Det finnes selvfølgelig ikke noen oppskrift på dette. Det avhenger blant annet av hva man mener med toleranse. Toleranse er ikke noen frittflyvende verdi som kan tilegne seg som man spiser en ost eller en brødskive. 

Vi håper og tror at de fleste av oss er mer eller mindre tolerante, og at vi har innenfor toleransen.

Å videreutvikle oss som tolerante personer kan skje ved at vi utfordres på våre grenseposter, og at det pedagogiske klimaet oppleves som et mangfold av muligheter.

Å lære barn toleranse

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø med tanke på læring av toleranse?

– Heller ikke her finnes noen oppskrift. Toleranse er ikke en destilert, frittflyvende verdi som kan overføres til barn og andre bare man får kontroll på hva toleranse er og hva som er gunstige kommunkasjonsvilkår. 

– Toleranse finnes ikke, annet som et perspektiv på menneskelige relasjoner og praksiser. Toleranse innebærer forskjell og en konstruktiv måte å forholde seg til forskjell på. Læring og (ut)danning bør dreie seg om å se mulighetene i forskjeller.

Noen av utfordringenene for dagens lærere?

I dagens skole vet lærerne best, perspektivet er utfordringen lærere, elever og foreldre står overfor, utdanningsregimet dreier seg om ensretting og ikke forskjell. Alle konkurrerer i samme gren, om å være flinkest til å regne, skrive og lese. 

-Forskjellene som betyr noe får karakter, som ofte produserer en vinner og mange tapere. De andre forskjellene er til for å overvinnes slik at de ikke betyr konkurranse-ulemper. En slik skole har dårlige vilkår for å utvikle toleranse som skissert ovenfor. Heldigvis har norsk skole mange dyktige og tolerante lærere som skaper en skolehverdag som betyr noe for elevene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *