SAMHANDLING I HELSEVESENET

DET trengs mer samhandling mellom tjenestene og økt involvering av brukerne.     (LAG ET FUNKSJONELT  IP-verktøy.)

DE TEKNOLOGISKE HJELPEVERKTØYENE MÅ OPPDATERES OG BLI BRUKER FUNKSJONELLE..

Pasient- og pårørendes rettigheter ivaretaes ikke nok, hverken juridisk eller i henhold menneskerettighetene.  Vi har en taushetserklæring, som beskytter, men samtidig hindrer samhandling. Hjelpere i systemet opplever at taushetsplikten hindrer viktig informasjonsflyt, — vital informasjon blir stående ukommunisert i ansvarsgrupper til eksempel.  «Var det virkelig sånn taushetspliken skulle fungere?Jeg har møtt mange som er fortvilet over hvordan taushetsplikten stopper samarbeid. Både behandlere og brukere opplever dette.

Det må en politisk debatt rundt behovet for å finne løsninger slik at pårørende og nettverket kan involveres mer. For mange brukere og pårørende blir system og hjelpeapparatet et uforståelig saktegående tog for. «Hvorfor er det fortsatt vanskelig å vite hvor man finner den riktige hjelpa?» Hvor har sosionomen havnet, helsearbeideren som var brukerens advokat? Det trengs rydding og forbedring,  og FØR sosionomen tilbake til sin opprinnelige oppgaver. 
Sosionomen har idag samme oppgaver som en sykepleier, vernepleier i behandlende team.  Det gjør veien til informasjon om sosiale rettigheter ekstra lang . Denne høyrepolitikken er blå og kald.

«Få opp dampen, toget går for sakte.»

Styrk individets selvstendighet og gi brukerne mer ansvar.

Mange oppgaver igjenstår å løse, særlig når det gjelder holdninger og verdig hjelp til pasienter i psykiatri/rus.

At disse pasientene fortsetter opplever en ovenfra og ned-holdning, er skammelig. 

I perioder har endel lavere funksjonsnivå, samfunnets oppgave er vel ikke å frata dem verdigheten eller selvstendighet ?
Selvsagt gir psykisk uhelse varierende mentalt funksjonsnivå, men et utgangspunkt bør alle forespeiles mulighet til bedring.

Hvem er helt 100% frisk/normal? Det spørsmålet bør vi stadig stille oss.
Det tilbakemeldes fortsatt mye om nedvurdering av  psykiatriske/rus pasienters begrensede muligheter,  om recovery/tilfrisknings håp. 

DETTE ER KUNNSKAPSLØST  OG viser til SNEVERT MENNESYN.  

De langtids psyke er den største bekymringen , de som stiller  med utslitt, eller helt fraværende mannskap rundt seg. 
Hverken familie eller venner,  eneste nettverk er helsevesenet, og offentlig hjelpe apparatet. Den ensomheten jeg så hos enkelte her i Trondheim, var total og 
ubeskrivelig. 

De som er heldige og har pårørende og nettverk, burde få disse knyttet tettere for et styrkende samarbeid. Behandlingsplanen må legges om å bygge nettverk rundt vær bruker.  Det er tøffe tak i til friskningsfasene, ting går fremover og bakover og de involverte kan føle seg tappet for motivasjon. Samfunnet bør bidra mer til å fjerne klasseskillet mellom pasient gruppene.

Vi behøver en nye reform som sikrer et verdig helsevesenet for denne pasientgruppen. Politikerne må utfordres, og beslutningstagere i alle kommuner, slånn at psykisk helse og rus, sikres  et godt innhold med sosial stimulans, i verdige rammer.  En god IP, med en taushetserklæring som ivaretar pasients informasjon på en trygg måte, men som involverer hver enkelts nettverk.

Hvilken status du har, skal ikke avgjøre hvordan din psykiske tilfriskning og helse blir ivaretatt.  Dessverre er det også sånn i norsk helsevesen,  at et økonomi klasseskille, hvor de med sterk økonomi kan kjøpe private helsetjenester. Skatteseddelen skal utløse velferd for alle, på en balansert og rettferdig måt.

For å bygge en god pasientkultur må vi ha en nullvisjon for å få ned stigmaet. Satsing mellom organisasjonene og det offentlige, hvor en nasjonal kampanje veklegger en helhetlig satsing i landet. Forskjellene er for store fra by til by .

Brukerstyrte plasser hvor pasientene avgjør når og hvor lenge de er innlagt, gir gode tall på slik effekt. Det resulterer i færre og kortere innleggelser. Bidrag til selvstendighet er kostnadseffektivt og helsefremmende arbeid som alle bør ta del i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *