LOVFESTET Brukermedvirkning (§ 6)

Brukerretting og brukermedvirkning kan være lovfestet som en individuell rettighet. Det kan også være pålegg til ansvarlige myndigheter om å sørge for at ulike former for brukerrettings- og brukermedvirkningstiltak blir iverksatt. Her finner du en oversikt over noen enkeltlover og annet regelverk som regulerer dette.

Eksempler på enkeltlover som regulerer brukerretting

Lov om arbeids- og velferdsforvaltning (NAV-loven)

 • Brukermedvirkning (§ 6)Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.
 • Samarbeid med brukeren og individuell plan (§ 15, 3. ledd)
  Den med behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren. NAV skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder.

Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven)

 • Samarbeid med frivillige organisasjoner (§ 3-3, 1. ledd)Sosialtjenesten bør samarbeide med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som sosialtjenesten.
 • Tjenester (§ 4-2, 1. ledd)De sosiale tjenester skal omfatte a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker (…)
 • Rett til individuell plan (4-3a, 1. og 2. ledd)
  Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf. § 8-4. Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder.
 • Rett til medvirkning og informasjon (§ 4A-3, 1. ledd)Tjenestetilbudet skal så langt som mulig tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med tjenestemottakeren, jf. § 8-4.

Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

 • Rett til individuell plan (§ 2-5)Bruker som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.
 • Rett til valg av sykehus m.m. (§ 2-4, 1. ledd)Bruker har rett til å velge på hvilket sykehus, distriktspsykiatrisk senter eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, eller behandlingssted i en slik institusjon, behandlingen skal foretas. Det er en forutsetning at institusjonen eies av et regionalt helseforetak eller har avtale med et regionalt helseforetak som gir pasienten en slik valgrett.Brukers rett til medvirkning (§ 3-1, 1. ledd)Bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen, bruker har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.Rett til innsyn i journal (§ 5-1, 1. ledd)Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.

Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven)

 • Individuell plan (§ 2-5, 1. ledd)Helseforetaket skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Helseforetaket skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene.

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

 • Rett til å uttale seg (§ 3-9, 1. ledd) Før vedtak fattes etter dette kapittel, skal den person saken direkte gjelder, gis anledning til å uttale seg. Retten til å uttale seg gjelder blant annet spørsmålet om etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, samt hvilken institusjon som skal ha ansvaret for det tvungne vernet. Også vedkommendes nærmeste pårørende og offentlig myndighet som er direkte engasjert i saken, har rett til å uttale seg.
 • Individuell plan (§ 4-1, 1. ledd)Institusjonen skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Institusjonen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene.

Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

 • Plikt til å utarbeide individuell plan (§ 3-2a, 1. ledd)Barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester dersom det anses nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet, og det foreligger samtykke. Barneverntjenesten skal samarbeide om planen med andre instanser barnet mottar tiltak fra.

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

 • § 1: Kommune og fylkeskommune skal sørgje for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikra open, bred og tilgjengelig medverkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for menneske med nedsatt funksjonsevne.
 • § 2, 1. ledd: Kommunene skal med det formål som er nevnt i § 1, opprette et råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

 • Åpne eller lukkede møter (§ 31, 1. ledd)1. Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova)

 • Oppgåvene for kommunale/fylkeskommunale eldreråd (§ 3)Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.
Publisert: 25. juli 2018,  endret: 3 mai 2019
Del gjerne:

Reklamefritt Psykisk helsemagasin